Håndbog
Forbedringsforslag
Oversigt
Regelsæt
Informationssikkerhedsregler i AAMS11.06.2019
0000 Politikker, strategier og målsætninger
0012 Kvalifikationsniveau for undervisere 15.02.2021
Institutionsstrategi 2020-2025 13.01.2021
Kvalitets- og ydelsespolitik, støttefunktioner 27.10.2020
Kvalitetspolitik og -strategi, AAMS 20.05.2020
Nøgletal til kvalitetsvurdering og - sikring af uddannelser 20.05.2020
Oversigt over nøgletal 24.02.2021
Persondatapolitik 19.05.2020
Pædagogisk profil 20.05.2020
Strategi for etablering af maskinmesteruddannelsen i Viborg 2020-2025, jan. 21 13.01.2021
Strategi for undervisning og didaktik 2020-2025, jan. 21 13.01.2021
Strategi for videngrundlaget 2020-2025, jan. 21 13.01.2021
Strategisk rammekontrakt 2018-2021 20.05.2020
Strategisk rammekontrakt, handlingsplan 20.05.2020
Covid19-instrukser og flowcharts
Instruks for hygiejne og adfærd13.05.2020
Instruks for håndtering af medarbejdere og studerende med symptomer, der kan være forenelige med COVID-1913.05.2020
Jeg er nær kontakt - flowchart24.11.2020
Jeg har fået besked om symptomer på sygdom - flowchart27.08.2020
Jeg har fået symptomer på sygdom - flowchart24.11.2020
Retningslinjer for ansvarlig håndtering af Covid-19 på de videregående uddannelsesinstitutioner07.10.2020
0100 Kvalitetshåndbog
0102 Beskrivelse af Aarhus Maskinmesterskoles kvalitetsstyringssystem 15.02.2021
0103 Procedure for fremstilling af procedurer 15.02.2021
0104 Procedure for udarbejdelse og revision af studieordninger 15.02.2021
0105 Procedure for udarbejdelse og revision af undervisningsplaner 15.02.2021
0106 Procedure for udarbejdelse af Campus-forløb 15.02.2021
Referencer i kvalitetssystemet 20.05.2020
0200 Prøver og eksamen
0202 Procedure for fremstilling af prøver og prøvespørgsmål 15.02.2021
0203 Procedure for fremstilling af El-autorisationsprøve 15.02.2021
0204 Procedure for klage over prøver 15.02.2021
0206 Procedure for studerende der ikke har bestået en prøve eller er blevet syg i forbindelse med en prøve 16.02.2021
0250 Bestemmelser for prøver 16.02.2021
0251 Bestemmelser for brug af hjælpemidler til prøver 15.02.2021
0252 Bestemmelser for censor, eksaminator, medbedømmer og prøverådgiver 15.02.2021
0300 Sikkerhed
0301 Procedure for registrering af personskader 29.01.2021
0302 Procedure for instrueret person (elektrisk) 02.02.2021
0311 Procedure for sikkerhed i værksteder 29.01.2021
0312 Procedure for sikkerhed i maskinlaboratoriet 02.02.2021
0313 Procedure for sikkerhed i autoteknologlaboratorierne 29.01.2021
0314 Procedure for sikkerhed i køle- og elmontagelaboratorier 01.02.2021
0315 Procedure for sikkerhed i ellaboratorier 29.01.2021
0316 Procedure for sikkerhed i automationslaboratoriet 02.02.2021
0400 Undervisning og praktik
0410 Procedure for håndtering af konflikter i undervisningen 15.02.2021
0412 Procedure for håndtering af fortrolighed i studieprojekter 15.02.2021
0420A Procedure for etablering af uddannelsesaftale, virksomhedspraktik 16.02.2021
0420B Procedure for etablering af uddannelsesaftale, professionspraktik 16.02.2021
0422 Procedure for efteruddannelse i STCW fagemner 02.02.2021
0423 Procedure for forberedelse og gennemførsel af operationelt interview 15.02.2021
0424 Procedure for afholdelse af duelighedsprøve i motorpasning 15.02.2021
Koncept for kvalitetssikring af praktik 15.02.2021
0500 Audit og ledelsens evaluering
0501 Procedure for registrering af forbedringsforslag, afvigelser, anbefalinger og nærved-hændelser 15.02.2021
0503 Procedure for audit 15.02.2021
0504 Auditplan 15.02.2021
0506 Procedure for behandling af forbedringsforslag, afvigelser, anbefalinger og nærved-hændelser 19.05.2020
Audit ekstern 20.05.2020
Audit intern 20.05.2020
Ledelsens evaluering af kvalitetssystemet 20.05.2020
Oversigt over forbedringsforslag, afvigelser, anbefalinger og nærved-hændelser 20.05.2020
0600 Karakterer, evalueringer mv. (lov om gennemsigtighed)
0602 Procedure for læringsmiljøvurdering (studietilfredshed) 15.02.2021
0603 Procedure for studerendes og kursisters evaluering af undervisningen (1. + 4-7. og 9. semester) 15.02.2021
0604 Procedure for undervisers og studerendes evaluering af undervisningen (8. semester) 01.02.2021
0605 Procedure for evaluering af studieophold i udlandet 15.02.2021
0606 Procedure for undervisers og studerendes evaluering af undervisningen på MFU 15.02.2021
0610 Procedure for medarbejdertilfredshedsundersøgelse 15.02.2021
0620 Procedure for evaluering af praktik 15.02.2021
0630 Procedure for evaluering af prøver 15.02.2021
0651 Procedure for aftagerundersøgelse 15.02.2021
0652 Procedure for dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse 15.02.2021
Karakterer, evaluering mv. fra 2011 og frem 20.05.2020
Koncept for evalueringer 15.02.2021
Statistik over merit 20.05.2020
0800 Adgangskursus
0801-A Studieordning for adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne 11.08.2020
0801-B Eksamensordning for ½-årigt enkeltfags-forløb (Adgangskursus) 16.02.2021
1100 Maskinmester
1100 Vejledning i kvalifikationsramme 25.08.2020
1101 STCW-referencer i undervisningsplaner 15.02.2021
1102 Simulator-scenarier (exercises 1-6) 16.02.2021
1110 Studerende der begyndte 4. semester januar 2013 til og med 2015 20.05.2020
1120 Studerende der begyndte 1. eller 4. semester i 2016 20.05.2020
1130 Studerende der begyndte 1. eller 4. semester februar 2017 til januar 2019 20.05.2020
1140 Studerende der begynder 1. eller 4. semester august 2019 eller senere 19.10.2020
1200 Kurser under lov om maritim uddannelse
1200-1 UV-plan for grundlæggende kursus i henhold til IGF-koden19.05.2020
1200-2 UV-plan for videregående kursus i henhold til IGF-koden 19.05.2020
1400 Teknolog-uddannelserne
Teknologuddannelser20.05.2020
1500 Manualer til kvalitetssikring
Manualer til kvalitetssikring20.05.2020
2000 Administrative procedurer
2005 Bestemmelser for optagelse og merit 26.02.2021
2010 Forhåndsgodkendelse og merit for kurser taget i udlandet 26.02.2021
2015 Procedure for håndtering af regler for studieaktivitet 16.02.2021
2020 Særlige vilkår 26.02.2021
2025 Procedure for behandling af udmeldte studerende 16.02.2021
2030 Procedure for planlægning af ordinære prøver 16.02.2021
2031 Procedure for planlægning af omprøver og sygdom i forbindelse med prøver 16.02.2021
2040 Procedure for indgåelse og fornyelse af praktikaftaler 16.02.2021
2050 Procedure for godkendelse og udpegning af censor, prøverådgiver og ekstra eksaminator 26.02.2021
2051 Bestemmelse for tilsynsførende 16.02.2021
2060 Procedure for dokumentation af uddannelse, kurser og eksamen 16.02.2021
2061 Procedure for genudstedelse af uddannelsesbeviser mv. 16.02.2021
2100 Persondataforordning (GDPR)
2101 Procedure for håndtering af databrud 02.02.2021
Documents in English
Documents in English - link 02.02.2021
Sprog - DK
Log ind
Søg