Håndbog
Tilbagemelding
Oversigt
Regelsæt
Informationssikkerhedsregler i AAMS 11.06.2019
0000 Politikker, strategier og målsætninger for AAMS
0001 Beskrivelse af Aarhus Maskinmesterskoles kvalitetsstyringssystem 03.02.2022
0012 Kvalifikationsniveau for undervisere 25.03.2022
Institutionsstrategi 2020-2025, revision 2021 03.09.2021
Kvalitets- og ydelsespolitik, støttefunktioner 05.04.2022
Kvalitetspolitik og -strategi, AAMS 05.02.2022
Maskinmesterens innovationsprofil 01.03.2022
Nøgletal til kvalitetsvurdering og -sikring af uddannelser 22.03.2022
Pædagogisk profil 24.06.2021
Strategi for etablering af maskinmesteruddannelsen i Viborg 2020-2025, jan. 21 06.02.2022
Strategi for trivsel og fastholdelse 2020-2025 26.05.2021
Strategi for undervisning og didaktik 2020-2025, sep. 21 28.01.2022
Strategi for videngrundlaget 2020-2025, jan. 22 28.01.2022
Strategisk rammekontrakt 2022-2025 21.12.2021
Covid19-instrukser og flowcharts
Instruks for hygiejne og adfærd på AAMS 31.01.2022
Instruks for håndtering af medarbejdere og studerende med symptomer på, eller smitte med, COVID-19 27.03.2021
Jeg har fået symptomer på sygdom eller besked om positiv Covid-19 test - flowchart 10.03.2022
Nær kontakt eller øvrig kontakt - guide 23.12.2021
0100 Udarbejdelse af studieordninger, undervisningsplaner og campus-forløb
0104 Procedure for udarbejdelse og revision af studieordninger 07.02.2022
0105 Procedure for udarbejdelse og revision af undervisningsplaner 07.02.2022
0106 Procedure for udarbejdelse af Campus-forløb 07.02.2022
0200 Undervisning, projekter og prøver
0202 Fremstilling af prøver og prøvespørgsmål 21.02.2022
0203 Fremstilling af El-autorisationsprøve 08.02.2022
0204 Klage over prøve 17.11.2021
0206 Ikke bestået prøve eller sygdom i forbindelse med en prøve 17.11.2021
0210 Håndtering af konflikter i undervisningen 05.01.2022
0212 Håndtering af fortrolighed i studieprojekter og ved prøver 10.05.2022
0250 Regler for prøver og omprøver 17.11.2021
0251 Regler for brug af hjælpemidler til prøver 17.11.2021
0252 Rammer for samarbejde mellem censor og eksaminator samt medbedømmer 17.11.2021
0300 Sikkerhed i værksteder og laboratorier
0301 Registrering af personskader 01.04.2022
0302 Krav til en instrueret person (elektrisk) 01.04.2022
0303 Idriftsættelse af eget fremstillet laboratorieudstyr 01.04.2022
0311 Sikkerhed i værksteder 19.04.2022
0312 Sikkerhed i maskinlaboratoriet 19.04.2022
0313 Procedure for sikkerhed i autoteknologlaboratorierne 19.04.2022
0314 Sikkerhed i køle- og elmontagelaboratorier 01.04.2022
0315 Sikkerhed i ellaboratorier 01.04.2022
0316 Procedure for sikkerhed i automationslaboratoriet 19.04.2022
0317 Sikkerhed i multilaboratorium i Viborg (lokale nr. 0.02) 19.04.2022
0400 Virksomheds- og professionspraktik
0420A Indgåelse af aftale om praktik, værkstedspraktik 14.01.2022
0420B Indgåelse af aftale om praktik, bachelorpraktik 14.01.2022
0440 Indgåelse og fornyelse af praktikaftaler mellem en virksomhed og AAMS 01.04.2022
Koncept for kvalitetssikring af praktik 24.06.2021
0500 Udvikling og kontrol af kvalitetssystemet
0501 Procedure for registrering af forbedringsforslag, afvigelser og anbefalinger 05.10.2021
0502 Procedure for fremstilling af procedurer 05.01.2022
0503 Procedure for audit 05.05.2022
0504 Auditplan 05.01.2022
0506 Procedure for behandling af forbedringsforslag, afvigelser og anbefalinger 28.06.2021
Auditrapporter (intern audit) 06.01.2022
Ledelsens evaluering af kvalitetssystemet (rapporter) 06.01.2022
Oversigt over forbedringsforslag, afvigelser, anbefalinger (til og med 2020) 05.01.2022
Referencer i kvalitetssystemet 05.01.2022
0600 Evalueringer
0602 Procedure for læringsmiljøvurdering 05.01.2022
0605 Procedure for evaluering af studieophold i udlandet 28.06.2021
0607 Undervisers, studerendes og kursisters evaluering af undervisningen på 1. – 9. semester samt MFU 05.01.2022
0608 Vurdering af undervisningsmiljø 28.01.2022
0610 Procedure for medarbejdertilfredshedsundersøgelse 05.01.2022
0620 Procedure for evaluering af praktik 05.01.2022
0630 Procedure for evaluering af prøver 28.06.2021
0651 Procedure for aftagerundersøgelse 05.05.2022
0652 Procedure for dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse 28.06.2021
Karakterer, evaluering mv. fra 2011 og frem 28.06.2021
Koncept for evalueringer 24.06.2021
0800 Adgangskursus
0801-A Studieordning for adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne 14.09.2021
0801-B Eksamensordning for ½-årigt enkeltfags-forløb (Adgangskursus) 18.01.2022
1100 Maskinmester
1100 Vejledning i kvalifikationsramme 07.02.2022
1101 STCW-referencer i undervisningsplaner 15.02.2021
1102 Simulator-scenarier (exercises 1-6) 29.03.2022
1110 Studerende der begyndte 4. semester januar 2013 til og med 2015 20.05.2020
1120 Studerende der begyndte 1. eller 4. semester i 2016 20.05.2020
1130 Studerende der begyndte 1. eller 4. semester februar 2017 til januar 2019 17.08.2021
1140 Studerende der begynder 1. eller 4. semester august 2019 eller senere 17.08.2021
1200 Kurser under lov om maritim uddannelse
1200-1 UV-plan for grundlæggende kursus i henhold til IGF-koden 04.01.2022
1200-2 UV-plan for videregående kursus i henhold til IGF-koden 04.01.2022
1202 Dokumenter vedrørende LNG-kursus 04.01.2022
1222 Efteruddannelse i STCW fagemner 05.01.2022
1223 Forberedelse og gennemførsel af operationelt interview 05.01.2022
1224 Afholdelse af duelighedsprøve i motorpasning 05.01.2022
1400 Teknolog-uddannelserne
Teknologuddannelser 24.06.2021
1500 Manualer til kvalitetssikring
Manualer til kvalitetssikring 24.06.2021
2000 Administrative procedurer
2005 Grundlag for optagelse og merit 23.11.2021
2010 Forhåndsgodkendelse og merit for studieophold som gennemføres i udlandet 23.03.2022
2015 Håndtering af regler for studieaktivitet 10.05.2022
2020 (Tildeling) af støtte til studerende med særlige vilkår 23.03.2022
2025 Behandling af udmeldte studerende 23.03.2022
2030 Planlægning af ordinære prøver 16.03.2022
2031 Planlægning af omprøve og ny prøve i forbindelse med sygdom 01.03.2022
2050 Godkendelse og udpegning af censor, prøverådgiver og ekstra eksaminator 08.03.2022
2051 Udpegning af tilsynsførende 16.12.2021
2060 Dokumentation af uddannelse, kurser og eksamen 23.03.2022
2061 Genudstedelse af uddannelsesbeviser mv. 16.12.2021
2100 Persondataforordning (GDPR)
2101 Procedure for håndtering af databrud 02.02.2021
Persondatapolitik 05.01.2022
Sprog - DK
Log ind
Søg